Het gaat om een studie naar muziektherapeutisch improviseren in de volwassenenpsychiatrie. De muziektherapeuten die ik heb gesproken werkten met verschillende doelgroepen variërend van personen uit de volwassenenpsychiatrie en de forensische psychiatrie tot adolescenten en jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek. In het laatste deel van dit werkstuk zet ik in een beschouwing uiteen wat ik te weten ben gekomen over de rol en functie van improviseren in een muziektherapeutische context en overeenkomsten daarvan met het improviseren in de jazzmuziek. Uit de door mij geraadpleegde literatuur, de workshopbeschrijvingen en met name de vraaggesprekken heb ik themas gedestilleerd waar ik dieper op inga, ook vanuit het licht van de jazzmuziekpraktijk. Tot besluit komen de conclusies aan bod. Vanwege het feit dat men keuzes moet maken aangaande de te lezen literatuur bij het schrijven van een scriptie, is de literatuurlijst die in deze scriptie is opgenomen niet geheel een afspiegeling van wat ondergetekende aan titels heeft geraadpleegd.

cursus abstract schilderen utrecht leiders van de workshops. In totaal heb ik vier leiders gesproken, waarvan drie muziektherapeuten en én schoolmusicus. Daarnaast heb ik een muziektherapeute buiten deze context gesproken en haar verhaal opgenomen in dit werkstuk. Ook heb ik een manuscript gelezen van een zeer recent onderzoek dat op moment van schrijven nog in publicatie.

Vervolgens komt de plaats van improvisatie in muziektherapie aan bod; wanneer wordt het ingezet, in welke vorm en met welke doelen. Mijn vraagstelling luidt: Welke rol en functie heeft het improviseren in de muziektherapiepraktijk en welke processen spelen zich daarbij af? Hierbij staan alle betrokken spelers centraal,. Om wat meer korean te weten te komen over muzikaal improviseren in het algemeen heb ik ten eerste muziektheoretische literatuur over dit onderwerp gelezen. Daarnaast heb ik collegedictaten geraadpleegd en artikelen van jazzcolleges en jazzwerkgroepen die ik tijdens mijn studie muziekwetenschap heb bijgewoond. Vervolgens heb ik inleidende literatuur over muziektherapie gelezen van met name. Henk Smeijsters om te onderzoeken wat muziektherapie precies inhoudt, wat de doelen zijn en welke werkvormen er worden gehanteerd. Daarna heb ik mij verdiept in standaard- en specifieke werken over het improviseren als werkvorm in muziektherapie en heb mijn eerste twee vraaggesprekken gehad, namelijk met een muziektherapeut en een voormalig cliënte muziektherapie, uit verschillende situaties. Zij kenden elkaar niet. Met mijn hoofd vol met alle tot rhassoul dan toe opgedane kennis begaf ik mij in de week van r het Conservatorium in Enschede waar ik zou deelnemen aan een improvisatieweek voor studenten muziektherapie en Schoolmuziek; een week vol workshops waarin muzikaal werd geïmproviseerd door alle.

cursus abstract schilderen utrecht

Kunst Nijmegen, kunstenaars - nijmegen


Improviseren in de actieve muziektherapie. (Marieke van peeling Remmen improviseren in de actieve muziektherapie. (Marieke van Remmen inleiding, dit is een studie in de pragmatiek van de muziek,. Wat doen mensen met muziek en wat doet muziek met mensen en hoe kan dat worden gebruikt in de muziektherapie. In dit onderzoek ga ik in op de processen die werkzaam zijn bij de spelers van een muzikale improvisatie in de therapeutische praktijk. Ik heb mij onder meer verdiept in het improviseren in het algemeen, wat het precies inhoudt, in welke muziekpraktijken er wordt geïmproviseerd, waarom men improviseert en hoe je kunt improviseren. In dit werkstuk zal ik mij richten op de actieve muziektherapie waar het muzikaal improviseren een prominente plaats inneemt. Alvorens ik werkelijk tot de beschrijving van improvisatie in muziektherapie kom, zal ik kort beschrijven wat muziektherapie inhoudt, wat de behandeling beoogt en welke middelen daartoe worden ingezet.

De oude werf: Werkplaats voor de kunsten


Publicaties over eigen werk en ideeën hielp kunstenaars zich beter te positioneren en te veranderen in persoonlijkheden. De tegenhanger van de stijl het tijdschrift Wendingen volgde een vergelijkbare strategie. 6 Precies een jaar na het verschijnen van het eerste nummer van de stijl, werd het eerste manifest gepubliceerd, dat. Oud en Gerrit rietveld na door alle leden ondertekend werd. 7 Dit suggereert een grote mate van eenheid onder haar leden. De stijl was echter geen homogene groep en heeft in heel haar bestaan slechts twee gemeenschappelijke tentoonstellingen georganiseerd: de architectuurtentoonstellingen in Galerie l'Effort Moderne en de École Spéciale d'Architecture, beide in Parijs. De kunstenaars kenden elkaar uiteraard wel, maar het grootste deel van de communicatie verliep via briefcontact.

cursus abstract schilderen utrecht

Tot de eerste medewerkers van de stijl behoorden, naast Van doesburg, kok, mondriaan, huszár en Van der Leck, ook badkuip de architecten. Oud en Jan Wils en de Italiaanse futurist Gino severini. Later kwamen hierbij de architect Robert van 't Hoff, de belgische beeldhouwer georges Vantongerloo en de meubelmaker Gerrit rietveld. Nog voor het verschijnen van het eerste nummer lag de stijl onder vuur. Op 19 september 1917 beweerde beeldend kunstenaar Dirk roggeveen in het tijdschrift Holland Express dat Van doesburg door de duitse en Oostenrijkse regering betaald werd om de duitse cultuur in Nederland te bevorderen ten koste van de neutraliteit van Nederland. Oud reageerde hierop door duidelijk te maken dat geen buitenlandse steun is gezocht en ontvangen en dat bijdragen van buitenlandse medewerkers niet werden geplaatst om nationalistische ideeën te ventileren, maar om het internationale karakter van de moderne kunst in de meest brede zin van het.

5 Beginjaren bewerken aanvankelijk werd in de stijl allerhande werk beschreven, dat volgens haar leden tot de bewust abstract-beeldende werkwijze behoorde. Dit kon abstract werk zijn, maar ook figuratief werk van bevriende kunstenaars, zoals Peter Alma, alexander Archipenko nutrisa en Marthe donas, werd besproken. Herhaaldelijk werd eigen werk gepubliceerd en werd het werk van andere leden besproken en met elkaar vergeleken. Het verschijnsel van de kunstenaar-criticus was toen relatief nieuw. De eerste kunstenaars met de pen zoals men dit destijds noemde kwamen omstreeks 1912 voor.

Cursus - atelier van wees Schilder- en tekenacademie


Terwijl Van doesburg op dat moment nog vol bewondering was voor expressionisten als Kandinsky en Janus de winter, waren deze schilders, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, bezig de waarneembare werkelijkheid steeds verder te abstraheren. Bij Huszár ging dit nog alle kanten op, maar Mondriaan en Van der Leck zochten naar manieren om een zo groot mogelijke mate van harmonie in de schilderkunst te bereiken, langs beredeneerde weg. Dit was volgens hen alleen maar te bereiken via de toepassing van geometrische vormen als lijn, rechthoek en vierkant. Bij Mondriaan speelde kleur op dat moment geen rol meer. Bart van der Leck zag kleur echter als essentieel onderdeel van de schilderkunst, maar om de ideale harmonie te bereiken had hij genoeg aan de drie primaire kleuren : rood, geel en blauw. Deze vier gelijkgestemde kunstenaars waren goed op de hoogte van elkaar en beïnvloedden elkaars werk.

Huszár richtte zich bijvoorbeeld, daartoe aangezet door Van der Leck, op de toegepaste kunst, en Van doesburg ging op zijn beurt bij Huszár te rade voor het maken van zijn eerste glas-in-loodraam. Huszár schreef Van doesburg dat hij het verlangen had zich te combineren met Van der Leck, mondriaan en anderen, waarna van doesburg de groep bewust abstracten of werkelijk anderen oprichtte. 4 Oprichting bewerken de stijl, vol. 1, delft, 1917 na een voorschot van 600,- ontvangen te hebben van meyer-fierz zag Van doesburg kans om een tijdschrift voor de groep bewust abstracten op te richten. Van dit geld richtte hij in december 1916 een atelier in leiden in van waaruit hij mensen begon te polsen om voor het tijdschrift te schrijven. 4 Op hij de toezegging van Mondriaan, van der Leck en Antony kok. Door de grote papierschaarste, waarvan tijdens de eerste wereldoorlog in Nederland sprake was, en het vinden van adverteerders, kwam het eerste nummer van de stijl pas in november uit.

Sonja hopmans Kunstenares Omgeving gouda lessen

In september 1915 werd Van doesburg overgeplaatst naar Utrecht, waar hij contact legde met expressionistisch-abstracte schilders Erich Wichmann en Janus de winter. In november 1915 had Van doesburg vergevorderde plannen om samen met onder anderen Wichmann en Marius Brinkgreve een artistiek tijdschrift op te richten. 3 niet lang daarna raakte van doesburg echter in onmin met Wichmann en werden de plannen stopgezet. Door mask deze ruzie verloor Van doesburg belangrijke geldschieters, zoals de Amsterdame bankier Alexander Hendrik wertheim en de rotterdamse koopman Anton Kröller. Dit werd echter goedgemaakt door de toezegging van een aanzienlijk bedrag door de Zwitserse kunstliefhebber Karl Friedrich meyer-fierz, die van doesburg in november 1916 leerde kennen. 4 Ondertussen was Van doesburgs vriendenkring ingrijpend veranderd. Op 6 februari ontmoette hij piet Mondriaan, later dat jaar gevolgd door Vilmos Huszár en Bart van der Leck.

cursus abstract schilderen utrecht

Schilderlessen in Atelier zeist bij smARTfocus jeannette

Zo was piet Mondriaan toen de oorlog uitbrak toevallig in Nederland en kon hij niet terug naar zijn woonplaats Parijs. 1 daarnaast was Nederland een toevluchtsoord voor veel met name belgische vluchtelingen, waaronder ook veel kunstenaars. In deze setting ontstond bij Theo van doesburg het verlangen een onafhankelijk tijdschrift op te richten om naar eigen zeggen een nieuwe kunstuitdrukking te propageeren. 2 Van doesburg was naast kunstschilder ook schrijver, dichter en recensent. Hij had echter meer succes met het schrijven over kunst dan als zelfstandig kunstenaar. Om dit tijdschrift op te richten wist Van doesburg dat hij samen moest werken met andere, gelijkgestemde kunstenaars. De eerste met wie hij zijn plannen besprak was de experimentele dichter Antony kok, met wie hij bevriend reviews raakte tijdens zijn mobilisatie in Tilburg.

Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren ( primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en dieet grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving (bij voorkeur volgens het orthogonaal stelsel). Hoewel er van het tijdschrift. De stijl nooit meer dan 300 exemplaren verkocht werden, had het een grote invloed op de kunst in Nederland en daarbuiten. De stijl beter bekend onder de naam neoplasticisme of, nieuwe beelding waarbij het vanaf de jaren 30 een centrale rol in de europese avant-garde speelde. Inhoud voorgeschiedenis bewerken aan de vooravond van de eerste wereldoorlog hield een groeiend aantal Nederlandse kunstenaars zich in meer of mindere mate bezig met abstractie. Zij werden hiertoe aangezet door het kubisme en het futurisme, maar vooral de russische kunstenaar Kandinsky vond in Nederland veel weerklank. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, bleef Nederland neutraal. Omdat het land vier jaar lang afgesneden was van de rest van Europa, konden de nederlandse kunstenaars zich in die periode wat onafhankelijker ontwikkelen, los van de invloed die parijs van oudsher op hen uitoefende.

Teken- en Schildercursus

Dit artikel gaat over de kunstbeweging. Voor het album van anmeldelse The White Stripes, zie. De stijl is een, nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in, leiden opgerichte tijdschrift, de Stijl. De belangrijkste leden van de stijl waren. Theo van doesburg, piet Mondriaan, vilmos Huszár, bart van der Leck, antony kok,. Oud, jan Wils, robert van 't Hoff, gerrit rietveld en, georges Vantongerloo. De stijl is vooral een project van kunstenaar en publicist Theo van doesburg, de zelfbenoemde oprichter, redacteur en propagandist van, de Stijl. De leden van de stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld.

Cursus abstract schilderen utrecht
Rated 4/5 based on 524 reviews